1 Rekisterinpitäjä
Vendala (1753123-8)
Kehruutie 2, 00410 Helsinki
050-575 4550, Sanna Rahikkala, sanna@vendala.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sanna Rahikkala
Kehruutie 2, 00410 Helsinki
050-575 4550

3 Rekisterin nimi
Vendalan asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia. Asiakastietoja sisältävää rekisteriä pidetään palveluiden tuottamiseen, asiakasviestintään ja laskutukseen liittyen. Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden terveydentilan tutkimisen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvien tietojen käsittely.

Ajanvarauksessa käytetään ulkoista Booksalon -palvelua, jonka ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa Book Salon Oy.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedoista käy ilmi asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisteri sisältää käyntikohtaiset hoitolomakkeet. Henkilö- ja terveystietoja käsitellään vain manuaalisesti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä käyttää asiakasviestinnässä MailChimp-sähköpostipalvelua. Mailchimpiin tallennetaan nimitiedot ja sähköpostiosoitteet ja niitä säilytetään suojatun ja salasanalla varustetun yhteyden takana. Mailchimp on sitoutunut toimimaan GDPR-asetuksen mukaisesti. MailChimp GDPR seloste.

9 Rekisterinsuojauksen periaatteet
Manuaalisesti tuotetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Vaitiolovelvollisuutta noudatetaan asiakassuhteen aikana ja sen päätyttyä. Tietoja säilytetään laissa määrätyn ajan mukaisesti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina tietoturva- ja tietosuojasäännöksiä.

10 Tarkastus-oikeus
Rekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Vendalan kirjaamat tiedot itsestään ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan toimittaa kirjallisesti kerran vuodessa maksuttomasti. Virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto korjataan tai poistetaan viipymättä.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa
vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

12 Tiedon kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

13 Evästeet
Sivustolla vendala.fi käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja verkkosivustojemme kehittämiseen. Tiedot tallennetaan anonyymisti.